Xuân Phương Cons | GIỚI THIỆU
Trang chủ / GIỚI THIỆU
QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH XUÂN PHƯƠNG CONS

GIỚI THIỆU

Văn phòng Tư vấn đầu tư & xây dựng Xuân Phương Cons với đội ngũ kỹ sư giỏi, cai thầu và công nhân giàu kinh nghiệm, Xuân Phương Cons đã đem đến sự hài lòng cho tất cả khách hàng của mình bằng kiến thức chuyên sâu, cùng sự tận tâm, đặt quyền lợi của khách hàng làm mục tiêu cao nhất trong quá trình hoạt động.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty

2. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật hoặc Điều lệ công ty

3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp tác đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định. Quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó. Quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó.

4. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty.

5. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.

6. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.

7. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty.

8. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty

BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT

– Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

– Thành viên Ban kiểm soát cũng không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

1. Kiểm soát toàn bộ hệ thống tài chính và việc thực hiện các quy chế của công ty: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên hội đồng quản trị tại cuộc họp thường niên.

2. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của hội đồng quản trị.

3. Kiểm tra bất thường: Khi có yêu cầu của hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến hội đồng quản trị.

4. Can thiệp vào hoạt động công ty khi cần: Kiến nghị Hội đồng thành viên hoặc các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

5. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng thành viên, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA XUÂN PHƯƠNG CONS GỒM CÓ:

0977.767.089

Contact Me on Zalo